NDT – nedestruktivní kontroly svarů.

Nic nám neunikne...

Nabízíme provádění NDT kontroly svarů podle EN 12 062, metodou VT a PT, pracovníkem certifikovaným podle ČSN EN ISO 9712.

Inspektor - Michal Vaněk

kvalifikovaný podle ČSN EN ISO 9712:

 • pro VT, číslo Certifikátu: TESYDO-COP-264-VT2
 • pro PT, číslo Certifikátu: TESYDO-COP-264-PT2

Ceny za kontroly NDT (VT + PT):

 • VT svarových (pájených) spojů dle ISO 17637, hodnocení dle ISO 5817 a ISO 10 042. Cena za 1bm: od 160,-Kč

 • PT svarových spojů dle EN 571-1, ISO 23277, hodnocení dle ISO 5817 a ISO 10 042. Cena za 1bm: od 310,-Kč

Školení pracovníků VT kontroly

Provedeme přímo u zákazníka vyškolení pracovníků pro provádění vizuální kontroly svarů při výrobě za použití procesu svařování podle ISO 3834, kvalifikovaného podle ČSN EN ISO 17637, včetně zkoušky (teoretické a praktické) a vystavení Osvědčení.

Jak a proč kontrolovat svary.

EN 1090 - 2, Provádění ocelových konstrukcí

12.4.2.2 Rozsah kontrol

Všechny svary se musí vizuálně kontrolovat po celé délce. Jestliže je při povrchové kontrole podezření na vadu, musí se na kontrolovaném svaru provést kapilární, nebo magnetická zkouška.

12.4.2.3 Vizuální kontrola svarů

Vizuální kontrola se musí provést po ukončení svařování ve všech oblastech svařování.

EN ISO 3834 - 2 a 3, Požadavky na jakost při svařování

ČSN EN ISO 3834 - 2, čl. 8 - Personál pro kontrolu a zkoušení

Výrobce musí mít k dispozici pracovníka na vizuální kontrolu svarových spojů, který má kvalifikaci v souladu s ČSN EN ISO 17637. Pracovník je pověřen k vykonávání VT kontroly ve firmě většinou Jmenovacím dekretem.

Za udržování platnosti kvalifikačních dokladů pracovníka kontroly jakosti odpovídá statutární zástupce organizace.

ČSN EN ISO 17637: Kvalifikace personálu

Pracovník provádějící VT kontrolu podle EN ISO 17637 musí splňovat tyto požadavky:

 1. Musí být obeznámen s příslušnými normami a specifikacemi.
 2. Musí být informován o použitém způsobu svařování.
 3. Musí být zdravotně způsobilý (podle EN ISO 9712), kontrola min. 1 krát ročně

 

NDT tavných svarů – Vizuální kontrola

Oblast použití vizuální kontroly

Vizuální zkouška je nedestruktivní metody pro zjišťování vlastností povrchu výrobku pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů a zařízení. Klasická VT může být vyžadována pro tři základní oblasti:

 • Hledání materiálových vad (trhlin, studených spojů, napojení…)
 • Kontrola povrchu (dle specifikací norem…)
 • Kontrola tvaru (přesazení, převýšení – nevyplnění svaru…)

Definice a použití normy EN ISO 17637.

EN ISO 17637 stanovuje podmínky VT svarů kovových materiálů:

a/  Před svařováním a v průběhu přípravy spoje

 • tvar a rozměry dle WPS
 • očištění a úprava svarových ploch a přilehlých povrchů
 • správnost sestavení svařených dílů

b/  Během svařování

 • očištění jednotlivých housenek,
 • napojení housenky a mezi jednotlivými housenkami,
 • napojení mezi svarovým kovem a základním materiálem,
 • trhliny, póry a dutiny,
 • provaření kořene, vruby a studené spoje.

c/   Po dokončení svarového spoje

 • shoda s normou ISO 5817 - Určování stupňů jakosti svarů,
 • očištění svaru od strusky a kuliček,
 • nepoškozenost svaru broušením, sekáním, vyražením značek svářečů atd.
 • pravidelnost povrchu bez vad – zápalů, vrubů, napojení atd.,
 • odstranění dočasných připojení přípravků a pomocných svarů.
Tiskopisy ke ztažení: