ČSN EN ISO 3834 – 1 až 5

Požadavky na jakost při svařování

Norma EN ISO 3834 se stala standardem požadavků na proces svařování. Běžně je naplnění požadavků vyžadováno v rámci obchodních smluv, novější výrobkové normy vyžadují jejích naplnění v rámci požadavků na výrobu a výrobek.

V mnoha organizacích, kde je zaveden systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, jsou současně uplatňovány požadavky ČSN EN ISO 3834-1 až 5.

Rozdělení  ČSN EN ISO 3834-1 až 5:

Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO 3834-1  Část 1: Směrnice pro volbu a používání

ČSN EN ISO 3834-2  Část 2: Vyšší požadavky na jakost

ČSN EN ISO 3834-3  Část 3: Standardní požadavky na jakost.

ČSN EN ISO 3834-4  Část 4: Základní požadavky na jakost.

ČSN EN ISO 3834-5  Část 5: Dokumenty, kterými je nutno se řídit, pro dosažení shody.

Řada norem ČSN EN ISO 3834:

  • Stanovuje ve svých jednotlivých částech, požadavky na proces svařování.
  • Je nezávislá na druhu svařované konstrukce.
  • Stanovuje kvalitativní požadavky na svařování v dílnách i na montážích.
  • Podává návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí se zadanými požadavky. 
  • Může sloužit jako podklad ke způsobilosti výrobce pro svařování.
  • Volba musí odpovídat vyráběnému typu svařovaného výrobku a požadavkům na něj kladeným.

Směrnice - Záznamy z výroby a kontrol

S odkazem na výrobkové normy je výrobce povinen mít zavedený a většinou i certifikovaný systém jakosti při svařování. Musí zpracovat a zavést Směrnici jakosti a související dokumenty a záznamy. Účelem směrnice je popsat fungování systému v organizaci a podat zákazníkům i kontrolním dozorovým orgánům informaci, jak výrobce plní zákonné požadavky. Zavedení systému jakosti při svařování podle EN ISO 3834, je nedílnou podmínkou, pro získání oprávnění k provádění OK dle EN 1090-1.

Přehled požadavků ISO 3834

Přezkoumání požadavků a technických podkladů

Výrobce musí prokázat, že každý z požadavků odpovídající části ISO 3834 byl pochopen. Snahou je zajistit, aby výrobce porozuměl technickým požadavkům a aby výrobek byl vyroben ve shodě a podle smlouvy.

Podle ISO 14731 je pro tuto činnost stanoven Svářečský dozor. SD přezkoumává smlouvy a výrobní dokumentaci. Výrobce musí zajistit provádění svařování a souvisejících činností v souladu s požadavky zákonů a norem a odpovědného SD.

Svářečský dozor

Výrobce musí jmenovat Jmenovacím dekretem alespoň jednoho odpovědného pracovníka SD (i externího), s odpovídající úrovní technických znalostí svařování pro rozsah vyráběných výrobků. V některých výrobkových normách je přímo stanovena úroveň znalostí SD (EWT\EWE). Postavení SD v organizaci, popis práce, úkoly a odpovědnosti jsou definovány EN ISO 14731 v  organizačním schéma firmy. SD je výhradní odpovědností výrobce.

Svářeči a operátoři

Výrobce certifikovaný dle ISO 3834 musí mít dostatek svářečů s kvalifikací dle ISO 9606-1. Pro každou metodu svařování kvalifikovanou WPQR musí mít min dva svářeče.

Personál pro vizuální kontrolu

Nedestruktivní zkoušení (NDT) svarových spojů je často specifikováno ve výrobkových normách a běžná praxe představuje použití normalizovaného postupu pro použitý způsob NDT. "Zpráva o NDT zkoušení" obsahuje podrobné výsledky zkoušky a závěrečné stanovisko ke svaru.

WPQR – kvalifikace postupů svařování dle ISO 15614-1

Zkouška postupu svařování může být požadována vždy, kdy jsou pro dané použití rozhodující vlastnosti materiálu ve svarovém kovu a v tepelně ovlivněné oblasti.