Provádění konstrukcí dle EN 1090-1 až 3

Provádění "OK" v Evropě a ČR - současnost

Certifikce (audit) výrobce "Ocelových konstrukcí", provedená "Oznámeným subjektem" - OS, je  na základě níže uvedeného Nařízení Evropského parlamentu povinná.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 (CPR) z 9. 3. 2011.

Nařízením se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s ohledem na smlouvu o fungování EU, s ohledem na návrh Evropské komise a z těchto důvodů:

(1)   Předpisy členských států vyžadují, aby byly stavby navrhovány a prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby neměly nepříznivý dopad na životní prostředí.

(2)   Tyto předpisy mají přímí vliv na požadavky kladené na stavební výrobky a následně se promítají do vnitrostátních norem pro výrobky, technických schválení a jiných technických specifikací a ustanovení, které se vztahují na stavební výrobky.

K realizaci EU č.305/2011 je určena EN 1090

Tato norma platí pro provádění ocelových a hliníkových stavebních konstrukcí. Součástí EN 1090-1 je EN 1090-2, která stanoví technické a jakostní požadavky na ocelové konstrukce a EN 1090-3 pro požadavky na hliníkové konstrukce.

Uvedená norma zcela mění dřívější zvyklosti v oblasti výroby kovových konstrukcí. Byly zavedeny třídy provedení konstrukcí EXC1 - EXC4, které jsou stanoveny projektantem při návrhu konstrukce ve vztahu k třídě následků (CC1 až CC3), návazných rizik spojených s prováděním a používáním konstrukcí (SC1 a SC2) a výrobním kategoriím (PC1 a PC2).

ČSN EN 1090-1 stanoví základní požadavky na zpracování systému řízení výroby, na postupy posuzování shody, provádění dohledu, značení výrobků tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti.

Jsou zde stanoveny požadavky na použité základní a přídavné materiály, spojovací součásti, dělení materiálu, na svařování, které musí být prováděno v souladu s ISO 3834 -1 až 6, dozor nad svařováním podle EN ISO 14731, kvalifikaci postupu svařování WPQR a svářečského personálu, požadavky na přípravu a sestavení konstrukcí, systém kontroly výroby, požadavky na povrchovou úpravu, geometrické tolerance, kontrolu a zkoušení, požadavky na dokumentace zhotovitele nebo plán jakosti. Požadavky musí být zpracované v systém řízení výroby (FPC), který je předmětem posouzení a certifikace.

Požadavky na kvalifikaci výrobce OK

  • Svařování zavedené podle EN ISO 3834-2 nebo 3,
  • K svařování používat metody dle ISO 4063,
  • Kvalifikace postupů svařování -WPQR dle ISO 15 613 \ 15614-1,
  • Svářeči kvalifikovaní dle ČSN EN ISO 9606-1 (2 pro každou metodu),
  • Svářečský dozor dle ISO 14731, může být i externí.
  • Audit-certifikace provedená Oznámeným subjektem. 

Posouzení shody - uvádění výrobků na trh

  • výrobce vydává „Prohlášení o vlastnostech“ (viz ZA.2.3)
  • výrobce umisťuje na výrobky  označení „CE“ (viz ZA.3.1)

Příprava firem k certifikaci

Pomůžeme Vám se zpracováním a zavedením dokumentace svařování, přípravou veškerých podkladů k auditu, s vyplněním dotazníků, žádostí a poptávkou po certifikačním orgánu. Certifikaci pro Vás zajistíme ve spolupráci s: LL-C (certification) Praha a.s., TÜV SÜD Czech, nebo vámi vybraného OS.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY k EN 1090

 
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ