VEDENÍ ÚČETNICTVÍ pro zákazníky

Pro zájemce o účetnické služby nabízíme vedení Podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, persovalistiky a zpracovávání daňových přiznání.
Účetnictví vede pracovnice s Osvědčeními akreditovanými MŠMT-7934/2015-1/280, za pomoci účetního softwaru POHODA PREMIUM.

Účetnictví podvojné

 • Výsledkové účty
 • Zápis hospodářských operací
 • Zásoby
 • Uzavření účetnictví a výsledek hospodářských operací
 • Majetek
 • Mzdy
 • Kurzové rozdíly
 • Časové rozlišení

Daňová evidence - vedení jednoduchého účetnictví    

 • Daňové a nedaňové příjmy a výdaje
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty, záznamní evidence
 • Peněžní deník
 • Výdaje uplatňované paušálem
 • Postupy účtování

Zpracování mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd a personální agendy
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidence zaměstnanců
 • měsíční výplatní listiny zaměstnanců
 • sestavení a zpracování přehledů na ZP a OSSZ 
 • vystavení příkazů k úhradě 
 • evidenční listy
 • podklady pro nástup a výstup zaměstnanců
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • ostatní činnosti přímo související s vedením mzdové a personální agendy

Personalistika zaměřené na zákoník práce

 • Pracovní poměr (vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru)
 • Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní doba (délka pracovní doby, evidence pracovní doby, přestávky)
 • Dovolená (druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené) 
 • Překážky v práci (na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele) 
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení pracovních úrazů, náhrada škody,)
 • Úřad práce (povinnosti k úřadu práce)
 • Průměrný výdělek (rozhodné období, výpočet průměrného výdělku, využití průměrného výdělku)
 • Srážky ze mzdy (výpočet srážek)
 • Finanční úřad (povinnosti k finančnímu úřadu, seznámení se s formuláři)
 • Daň ze závislé činnosti (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, záloha na daň příjmu, srážková daň, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňové zvýhodnění)
 • Zdravotní pojištění (volba a změna zdravotní pojišťovny, plátci pojistného, vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného, doklady vyžadované zdravotní pojišťovnou)
 • Sociální pojištění (pojistné na sociálním zabezpečení, výpočet a odvod pojistného, dávky nemocenského pojištění) 
 • Důchodové pojištění (evidenční list důchodového pojištění).

Daňové poradenství

V oboru daňového poradenství se specializujeme na daňové poradenství, zpracování a podání opravných prostředků a daňových přiznání, účetní konzultace, vedení účetnictví a zastupování v daňovém řízení u správce daně, tedy na procesní kroky podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Jde především o poradenství a zastupování klientů při vedení daňového řízení se správcem daně:

 • vedení řízení v rámci postupu o odstranění pochybností o podaném daňovém přiznání podle § 89 daňového řádu,
 • vedení řízení při daňové kontrole podle § 85 a násl. daňového řádu,
 • vedení řízení při místním šetření podle § 80 a násl. daňového řádu,
 • vedení řízení při plnění výzev správce daně k poskytnutí dokladů a informací,
 • vedení řízení o placení daní,
 • zpracování opravných prostředků a dalších podání v daňovém řízení a zastupování v řízení.