Vizuální kontrola

Školení pracovníků NDT - VT dle ISO 17637

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování. Jednou z možností přípravy pracovníků pro nedestruktivní zkoušení svarových (pájených) spojů je školení pracovníků nezávislou organizací. Naše společnost provádí školení a zkoušky pracovníků vizuální kontroly svarů ve výrobě. Jedná se o školení a zkoušení podle norem nezabývajících se certifikací personálu, ale obecně zkoušením NDT a neobsahujících tedy certifikační schéma. Vyškolený pracovník po absolvování teoretické a praktické zkoušky získá Certifikát konrtolora svarů , Level - I, dle EN ISO 17637.

vzor VT Osvědčení

I.    ČSN EN ISO 17637 v kapitole 3 „Kvalifikace personálu“ 

požaduje toto: „Vizuální kontrolu svarů a hodnocení výsledků pro konečnou přejímku musí provádět kvalifikovaný a způsobilý personál". Je tedy zřejmé, že i pro ISO 3834-2 a ISO 3834-3 musí vizuální kontrolu provádět kvalifikovaný a způsobilý personál.

II.    ČSN EN ISO 3834-2,3,4 „Požadavky na jakost při svařování“

definují v článku 8.2 následující požadavek: „Personál nedestruktivního zkoušení musí být kvalifikován. Pro vizuální kontrolu není nutno vyžadovat kvalifikační zkoušku. V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, může být způsobilost kontrolora VT ověřena výrobcem, nebo vyškolením pracovníků nezávislou organizací.

III.    ČSN EN 1090-2 a 3 „Provádění ocelových a Al konstrukcí“ 

se v kapitole 7 „Svařování“ odvolává na ISO 3834-2 tak, že nařizuje plnění požadavků ISO 3834 podle příslušné třídy provedení ocelové konstrukce a to následovně:

Pro provádění ocelových a hliníkových konstrukcí musí být kontrolní personál pro NDT kvalifikovaný podle ISO 9712 ve stupni 2 s výjimkou vizuální kontroly. Pro vizuální kontrolu je vyžadován:

  • kvalifikovaný a způsobilý personál (viz část I.) - třída provedení EXC2 až EXC4 
  • personál ověřený výrobcem (viz část II.) - třída provedení EXC1 

Provádíme školení pracovníků – VT

Postup a podmínky:

Školení a zkoušky personálu vizuální kontroly ve svařování provádíme podle normy ČSN EN ISO 17637, EN ISO 5817, atd.

  • Personál kontroly a zkoušení ve svařování musí mít specifické znalosti týkajících se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení.
  • Doba školení pracovníků VT je 8 hodin se závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou.
  • Zraková způsobilost pracovníků VT – ostrost vidění na blízko, rozlišování barev je v kompetenci žadatele.
  • Po úspěšném složení zkoušky je pracovníkovi vystaven certifikát pracovníka VT dle normy EN ISO 17637.

Jednou z podmínek je zraková způsobilost kontrolorů VT. Ověření zrakové způsobilosti podle ISO 9712 vyžaduje:

  1. ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí;
  2. schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.
  3. Testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem.

Pracovníci s kvalifikací Stupeň 1

Osoba certifikovaná ve stupni 1 má prokázat odbornou způsobilost k provádění NDT metod podle písemných instrukcí a pod dohledem pracovníka certifikovaného min. ve stupni 2. V rozsahu odborné způsobilosti definované v certifikátu, může být pracovník certifikovaný ve stupni 1 pověřen zaměstnavatelem v souladu s NDT instrukcemi k provádění Vt a zaznamenávání jejich výsledků. Pracovník nesmí být odpovědný za výběr zkušební metody nebo techniky, ani za interpretaci výsledků zkoušky.

Platnost certifikátu:

Doba platnosti certifikátu je pět let. Platnost certifikátu se prodlužuje praktickou zkouškou a testem na období dalších pěti let.