NDT zkoušky - metody VT+PT 

VT: ČSN EN ISO 17637: Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola

Vizuální kontrola je základní a nejstarší nedestruktivní metoda pro zjišťování povrchových vad výrobků, svarů, součástí a pro posouzení stavu jednotlivých dílů různých zařízení. Vizuální kontrola by měla vždy předcházet jiné nedestruktivní metodě, protože může odhalit vady, které mohou bránit správnému provedení či vyhodnocení výsledků jiné nedestruktivní metody. Pro kvalitní provedení vizuální kontroly je nutno znát konstrukci kontrolovaného zařízení, technologii výroby kontrolovaného výrobku, druhy vad a jejich příčiny vzniku. Kvalita vizuální kontroly se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníka provádějícího tuto kontrolu.

Vizuální zkoušky provádí inspektor VT, kvalifikovaný podle EN ISO 9712, stupeň 2:
  • vizuální zkoušky provádíme jak ve vlastních prostorech tak i přímo u zákazníků.
  • vyhodnocení vizuální kontroly dle norem ISO 5817, 10042, výsledek je zaznamenán do Protokolu.

PT: ČSN EN ISO 3452-1  Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška   

Kapilární / penetreční metodou nedestruktivního zkoušení lze identifikovat pouze vady v povrchových vrstvách materiálu (např. póry, zápaly, studené spoje, trhliny - vše na povrchu svarů), může se využít i ke zkoušce těsnosti svarů. Tato metody je velmi citlivá na přípravu zkoušeného povrchu - povrch nutno před zkouškou dobře očistit od mechanických nečistot, okují, rzi, nátěru a odmastit.

Metoda je z fyzikálního hlediska založena na tzv. kapilárních jevech zkušebních kapalin. Princip metody spočívá ve využití vzlínavosti vhodných kapalin a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokrývá se jimi zkoušený povrch. Kapaliny vnikají do vad. Po odstranění přebytku penetrantu vzlíná zbytek na povrch, kde vytváří za pomoci vývojky barevnou nebo fluorescenční indikaci vady.

Kapilární zkoušky provádí inspektor PT, kvalifikovaný podle EN ISO 9712, stupeň 2:
  • kapilární/penetrační zkoušky provádíme jak ve vlastních prostorech tak i přímo u zákazníků.
  • vyhodnocení penetrační zkoušky provádíme dle EN ISO 23277, výsledek je zaznamenán do Protokolu.

ZÁKLADNÍ POUŽÍVANÉ NORMY

    ČSN EN ISO 23277     NDT svarů - Kapilární zkouška- stupně přípustnosti

    ČSN EN ISO 12706     Terminologie – Termíny

    ČSN EN ISO 3452-3    NDT zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Kontrolní měrky

    ČSN EN ISO 3452-4    NDT zkoušení – Kapilární zkouška – Část 3: Vybavení

    ČSN EN 1371-1          Slévárenství – Kontrola kapilární metodou – Část 1 : Odlitky